Wet op het Basisonderwijs
Minister Deetman (CDA) voert die Wet in.
In art. 9 worden de expressieactiviteiten beschreven. Bevordering van het taalgebruik staat er bij.
Jammer genoeg worden de leerkrachten op de PABO niet deugdelijk opgeleid om expressievakken te geven.
Zeker niet van die rare vakken zoals dans en drama.

Goed dan gaan we maar met z'n allen met protestborden de straat op.1985
Het jaar dat de Wet op het Basisonderwijs in werking treedt waardoor er zeventienduizend kleuter- en lagere scholen fuseren tot basisscholen met acht groepen

Fuseren Nessesere Est


Zijn er voordelen bij een fusie te behalen?
De eerste vergaderingen over een mogelijke fusie van IDV, VREK en De Werkschuit vinden plaats in het rommelige schilderlokaal op de Mauritskade.
De Werkschuit is al lang geen schip meer, kinderen komen nauwelijks meer op de clubs. De ateliers worden bevolkt door volwassenen die voor hun plezier komen schilderen, hakken in steen, etsen, weven en fotograferen.
De instellingen die moeten fuseren om in de markt te blijven, kijken met argwaan naar elkaar.
IDV vindt dat drama de moeder van taalvorming moet zijn.
Vrek heeft de mond vol van de sociale problemen die met drama opgelost moeten worden.
En de Werkschuit denkt voornamelijk aan beeldende kunst.
Gelukkig wijst de Gemeente nog niet met een dreigende subsidievinger naar ons.Bloedgroepen
De opvattingen van de drie instituten zijn uiteenlopend.
Docent taalvorming, Jos van Hest
ziet het allemaal niet zitten en neemt afscheid.
We halen herinneringen op aan een tijd, waarin Jos met zijn eigen opmerkelijke houding aanwezig was.
Hij ziet er niets meer in om schrijfcursussen op het IDV te geven en werken met kinderen doet hij ook niet meer. Hij gaat zich richten op een eigen journalistieke praktijk.
We komen hem in alle mogelijke situaties nog bij voortduring tegen. Hij gaat werken voor Het Parool, maar ook voor veel educatieve publicaties.Kunstzinnige Vorming / Amateuristische Kunstbeoefening
In een notitie Cultuurbeleid roept het ministerie van WVC dat Kunstzinnige Vorming / Amateuristische Kunstbeoefening deel uit maakt van het kunstbeleid. De kwaliteit ervan moest bewaakt worden.

Eerder, in 1976, was er al een nota Kunst en Kunstbeleid verschenen.
Men moest het goede behouden, de uitvoering vernieuwen en culturele waarden verspreiden. Dat was iets anders dan de maatschappelijke relevantie die tot dan toe in de kunstzinnige vorming van belang was.
De roep om financiële beheersbaarheid en privatisering is duidelijk hoorbaar. Uitwassen daarvan zijn dan sponsoring.

Maar hoe zit het dan toch met de verantwoordelijkheid van de overheid? Als kunstzinnige vorming betekent dat mensen zélf bezig zijn is er kennelijk minder aandacht voor de gesubsidieerde kunsten.
Afijn de welzijnswerkers gaan het Malieveld op om te protesteren.
***


Schrijversvakschool 't Colofon opgericht
't Colofon wil een literaire werkplaats zijn waar de aankomende schrijver zijn talenten ontwikkelt en onderzoekt onder begeleiding van professionele schrijvers.
De schrijvers geven opdrachten, laten de studenten ploeteren en beoordelen dat geploeter met normen die aan de eigen stijlopvattingen van de schrijver ontleend zijn.
Voor zover bekend is er geen samenhangende didactische aanpak
Het is voorlopig de enige kunstvakopleiding voor schrijvers in Nederland.
De vierjarige deeltijdopleiding heeft als afstudeerrichtingen proza, poëzie, toneel, scenario en literaire non-fictie.
***Stichting Plint
Poëzie en kunst vooral bij kinderen en jongeren onder de aandacht brengen door de uitgave van poëzieposters en poëziekaarten, dat is de gedachte.
Waar komt het gedicht, naast de afdruk, erboven of door elkaar?

Doorelkaar, zo zien de gedichtenposters van de stichting Plint er uit.
Men kiest de beeldende kunst als de pels waarin de luis der poëzie zich kan verplaatsen en geven beeldende kunstenaars opdrachten de combinatie tussen beeld en tekst te realiseren.

De meeste affiches vertonen een worsteling tussen taal en beeld. In veel gevallen moet de typografie het afleggen tegen het vormengeweld van het schilderij. Het is duidelijk dat er beeldende kunstenaars aan het werk gezet zijn die niet tegelijkertijd de typografische eisen die je aan het drukken van een gedicht mag stellen, beheersen.

Poëzie moet het hebben van de intimiteit van bladzijde in een bundel. Een affiche moet de strijd met de reclameschreeuwerij aangaan in een abri dat, het spijt me, geen plaats is voor tere teksten.
Visuele communicatie verdient alle aandacht. De nadruk moet daarbij echter komen te liggen op de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding op het gebied van de eigen beleving. Kinderen moeten vertrouwen krijgen in hun eigen verbeeldingskracht en zintuiglijke waarneming.
De gedachte dat ze die ingewikkelde relatie tussen taal en beeld zelfstandig in de gedichtenmakerijhoek kunnen ontdekken en oplossen is een misvatting.


naar boven

verder

index